Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest P.W.EKSON 04-266 Warszawa ul.Świetlicka 35  NIP 113-010-29-00 zwanym dalej jako P.W.EKSON

2. Zbierane przez P.W.EKSON  informacje o Klientach służą do jak najlepszej realizacji usług.

3. P.W.EKSON  może przetwarzać między innymi następujące dane osobowe, których wybór może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
nazwisko i imiona,  nazwa firmy,
adres siedziby, zamieszkania,  adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby,  adres poczty elektronicznej,
numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.

4. P.W.EKSON przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, świadczenia usług  wyłącznie w celu prawidłowej realizacji ich realizacji, określonych w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

5. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez P.W.EKSON opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić świadczenie usług.
Klient ma również możliwość wyłączenia zapisywania „ciasteczek”, co uniemożliwi P.W.EKSON jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Kliencie. Korzystanie z wyszukiwarki będzie wówczas nadal w pełni dostępne, jednak Klient nie będzie miał dostępu do historii wyszukiwań.

Prawa użytkownika

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych jego osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. W przypadku udostępnienia przez Klienta dla P.W.EKSON danych osobowych jego: pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów lub innych osób które będą po udostępnieniu danych dla P.W.EKSON  zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych P.W.EKSON,
2) o tym, że P.W.EKSON jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
3) o tym, że Klient jest źródłem, od którego P.W.EKSON pozyskała ich dane.

Czas przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c

Bezpieczeństwo informacji

P.W.EKSON dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Klienta. Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania udostępniane innym podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz P.W.EKSON np. dostawcom usług IT, audytorom, firmom windykacyjnym, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.  P.W.EKSON ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. Dane osobowe Klienta nie są odsprzedawane innym podmiotom.  P.W.EKSON wykorzystuje dane osobowe Klienta w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji pochodzących od P.W.EKSON wyłącznie za zgodą Klienta. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Klienta. P.W.EKSON nie udostępnia danych osobowych Klientów a w szczególności ich adresów e-mail  innym podmiotom, niż określone powyżej.

Odpowiedzialność
Bez pisemnej zgody  P.W.EKSON, obowiązuje rygorystyczny zakaz kopiowania, przenoszenia, powielania, publikowania lub rozpowszechniania wszystkich tekstów i zdjęć znajdujących się na stronie internetowej P.W. EKSON Naruszenie tego zakazu może mieć poważne skutki cywilnoprawne i karnoprawne.